Disclaimer

Informatie

Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Spherebox behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Veiligheid

Spherebox is tevens niet aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch op de site zouden voorkomen en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen eventueel zouden veroorzaken. 

Links naar andere websites

Sommige links op deze website bevatten verwijzingen naar andere organisaties. Spherebox kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De op deze site vermelde info wordt op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling de bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto’s, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Spherebox of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Spherebox de via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

-De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
-Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
-De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
-De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.