Algemene voorwaarden

Spherebox is eigendom van Fravanco bvba (Rijksweg 224, 8710 Wielsbeke - BE 0470.815.432) en heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en inhoud van de site te wijzigen binnen de wettelijke voorwaarden.

Al onze verkopen geschieden op volgende voorwaarden die in hun geheel aanvaard worden en met uitsluiting van de voorwaarden van de wederpartij.

1. Onze factuur is contant betaalbaar of op de vervaldag aangeduid op de factuur.

2. Zo onze factuur niet betaald wordt op haar vervaldag wordt het factuurbedrag zonder voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met 10%.

3. Bij niet betaling van de factuur na aangetekende aanmaning tot betalen wordt het factuurbedrag ambtshalve vermeerderd met 15% met een minimum van 75€.

4. De geleverde en gefactureerde goederen blijven eigendom van verkoper tot volledige vereffening. De risico’s inzake verlies of schade gaan evenwel over op de cliënt zodra de goederen werden geleverd.

5. Klachten tegen onze leveringen en facturen moeten op straffe van verval gedaan worden binnen de 8 dagen na ontvangst factuur.

6. Indien geleverde goederen gebrekkig of niet-conform zouden zijn, kan Fravanco bvba nooit tot meer gehouden zijn dan het voor deze producten gefactureerde bedrag en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van het desbetreffende gebrek.

7. De bepaalde leveringstermijnen mogen alleen als een aanduiding zonder verbintenis worden beschouwd. Fravanco bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van vertraging. Indien de vertraging 90 dagen of meer bedraagt, kan de cliënt enkel de annulatie vragen van het nog niet geleverde, zonder recht op enige andere vergoeding.

8. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd met uitzondering van deze beneden de 620€ waarvoor enkel de vrederechter van Waregem bevoegd is.